Gegevens

Handelsnaam:  Souad Abdellaoui Coaching & Therapie

Website: souadabdellaoui.nl

Email: souad@souadabdellaoui.nl

Telefoon: 06 – 87 32 96 97 

KvK: 80169643 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij aanmelding voor de Rust & Groeireis in Marrakech

Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld bij Souad Abdellaoui Coaching & Therapie is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Souad Abdellaoui Coaching & Therapie en de deelnemer en gelden vanaf dat moment de hier beschreven voorwaarden.

 

1- Aanmeldingen

1.1 Na het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht de deelnemer zich om, na een bevestiging van Souad Abdellaoui Coaching & Therapie de reissom te voldoen. De aanmelding is na een bevestiging vanuit mij en nadat de reissom is voldaan definitief. 

1.2 Souad Abdellaoui Coaching & Therapie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen af te wijzen, in welk geval de reissom terugbetaald worden.

1.3 Het accepteren van de aanmelding door Souad Abdellaoui Coaching & Therapie geeft niet automatisch recht op plaatsing voor de reis 

2- Betalingsvoorwaarden

De betaling kan op 2 verschillende manieren voldaan worden: 

 • Het gehele bedrag bij aanmelding 
 • 50% bij aanmelding en 50% uiterlijk 2 maanden voor vertrek 

Bij het niet nakomen van de betalingsafspraak, behoud Souad Abdellaoui Coaching & Therapie zich het recht om de reis te annuleren zonder restitutie van eventuele aanbetaling

3- Aansprakelijkheid

3.1 Souad Abdellaoui Coaching & Therapie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies voortkomend uit de voorbereiding, de reis of het verblijf in het buitenland.

3.2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig geldig (reizigers) document ofwel bewijzen van inentingen/vaccinaties, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor haar rekening.

4- Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Souad Abdellaoui Coaching & Therapie door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Souad Abdellaoui Coaching & Therapie niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. 

 

5- Annulering en annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering door de deelnemer, gelden de volgende regels:

5.1 Bij annulering na aanmelding en tot 6 weken vóór vertrek bedragen de annuleringskosten 50% van de reissom. Uitzonderingen hierop zijn de vliegtickets, deze worden niet vergoed 

5.2 Bij annulering binnen 6 weken voor vertrek, bedragen de annuleringskosten 100%.

5.3 Het annuleringsbedrag wordt in mindering gebracht op de reissom indien deze reeds zijn voldaan.

5.4 Na vertrek is annuleren niet meer mogelijk.

5.5 Souad Abdellaoui Coaching & Therapie behoudt zich het recht tot het annuleren van de reis, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden, indien er zich onregelmatigheden voordoen in Marokko of bij onvoorziene omstandigheden.

5.6 Doorgaans is er een wachtlijst voor dames die graag willen deelnemen aan de Rust & Groeireis. Als de plek overgenomen kan worden dan betaald de deelneemster die de plek overneemt de reissom, onder de voorwaarden die jullie onderling afspreken. Vliegtickets kunnen door middel van een naamswijziging omgezet worden. 

6-Verzekeringen

Een reisverzekering is aanbevolen. Deze kunnen bij diverse verzekeringsmaatschappijen worden afgesloten. Neem altijd een kopie van de verzekeringen mee tijdens de reis.  

7- Wijziging en afbreking programma

Indien de deelnemer zich niet houdt aan de vooraf kenbaar gemaakte regels, normen en/of richtlijnen geldend voor deelname aan een programma van Souad Abdellaoui Coaching & Therapie, dan behoudt zowel Souad Abdellaoui Coaching & Therapie zich het recht om deelname aan het programma te beëindigen zonder enige kosten te restitueren.

———————————————————————————————————————————

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, organisatie-advisering, coaching, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag

Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

4. Annuleringsregeling trainingen, reizen en online masterclasses

Annuleren door de deelnemer kan per mail verstuurd worden naar souad@souadabdellaoui.nl 

 1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
 2. Annuleren korter dan 2  weken voor of na aanvang verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
 3. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training. Voor de Rust & Groeireizen is er doorgaans een wachtlijst. Dus de kans is groot dat deze reis overgenomen kan worden. Dit is echter geen garantie. 
 4. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

Annuleren door Souad Abdellaoui Coaching & Therapie

 1. Annuleren door Souad Abdellaoui Coaching & Therapie in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten. Met uitzondering van de tickets voor de Rust & Groeireizen.
 2. Souad Abdellaoui Coaching & Therapie behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de reis, training of workshop.

5. Reizen, trainingen en online masterclasses

5.1. Wijze van deelname

 1. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat zij de bijeenkomsten op respectvolle wijze volgt. Indien zij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Souad Abdellaoui Coaching & Therapie het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. 
 2. Souad Abdellaoui Coaching & Therapie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen. 

5.2. Keuze trainingslocatie

 1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Souad Abdellaoui Coaching & Therapie te stellen eisen.
 2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
 3. Souad Abdellaoui Coaching & Therapie  zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
 4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

5.3 Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops

 1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Souad Abdellaoui Coaching & Therapie schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
 2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Souad Abdellaoui Coaching & Therapie georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
 3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
 4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Souad Abdellaoui Coaching & Therapie  in rekening worden gebracht.     5.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
 1. Deelnemers die tijdens een reis, training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale reis, training- of workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Souad Abdellaoui Coaching & Therapie verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen onze reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld. 

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 en 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. 

Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. 

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

8. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Souad Abdellaoui Coaching & Therapie dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. 

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Souad Abdellaoui Coaching & Therapie de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. 

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. 

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. 

Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. aviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming. 

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. 

Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

12. Vertrouwelijkheid

Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke. 

Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt. 

13. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen. 

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld. 

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

15. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam. 

Amsterdam, januari 2021